Department of Humanitarian disciplines

Кафедра Туралы

  Established: in 2001.

Head Departments Doctor of Philological Sciences Sh. Kaliyeva (2001-2003), PhD Doctor А. Adilbayev (2003-2007), Doctor of Philosophical Sciences B. Beisenov (2007-2008), Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Sh. Bainesh (2008-2018 ).

      Since 2018 the Head Department is Candidate of Philological Sciences, Associated Professor, Kapasova Dariga Armanovna.

   Кафедра оқытушылары гуманитарлық пәндерді оқытудың сапасын жетілдіру мақсатында қазақ және орыс тілі, тарих және ақпараттық коммуникативтік технологиялар пәндерінің өзекті мәселелеріне арналған оқу-әдістемелік семинар-тренинг, біліктілікті жетілдіру курстарын ұйымдастырып өткізіп, сонымен қатар халықаралық, республикалық ғылыми-тәжірибелік  конференцияларға, ғылыми жобаларға қатысып, өз біліктіліктерін үздіксіз жетілдіріп  отырады. Кафедра оқытушылары соңғы үш жыл ішінде (2018-2021 жж. аралығында) келесі нәтижелерге қол жеткізді: Web of Science, Thomson Reuters, Scopus  ақпараттық компаниясының деректер  базасында нөлдік емес импакт-факторы бар басылымдарда 15 мақала, ҚР Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми журналдар тізіміне кіретін басылымдарда 56 мақала, шетелдік және отандық ғылыми басылымдарда  102 мақала, 2 монография, 1 жинақ,  11 оқу құралдарын, 11 дәріс жинақтарын жариялады.

     Оқытушылар саны: 15. Кафедрада 10 ғылым кандидаты,  PhD 1, аға оқытушы 4, магистр 1. 

DEPARTMENT GOALS AND OBJECTIVES:

 - Training of highly qualified, versatile specialists with in-depth theoretical knowledge and practical skills;
- Scientific and methodological support of the educational process;

      Effective use of innovative teaching methods and technologies in the learning process in order to improve the quality of students' education;
     Development of scientific and cognitive abilities of students, comprehensive information of students about the current cultural, spiritual, socio-economic and environmental situation in the country.

ACADEMIC STAFF