Academic Department

 

АКАДЕМИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР ДЕПАРТАМЕНТІ

 Департамент директоры

 Оқу-әдістемелік басқарма

 Департаменттің негізгі қызметтері

 Департамент құрылымы

 Департамент қызметкерлері

 Департамент қызметкерлерінің негізгі міндеттері

АКАДЕМИЯЛЫҚ  МӘСЕЛЕЛЕР ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ МАҚСАТЫ  МЕН  МІНДЕТІ:

 •  Оқу-әдістемелік басқармасының негізгі мақсаты  білім беру үрдісін жетілдіру, сапалы білім беру  үшін оқу- әдістемелік жұмысты ұйымдастыру, оқу әдістері мен оның белсенді үлгілерін, бүгінгі күнгі білім беру және ақпараттық-байланыс технологияларын меңгеру, жинақтау және тәжірибеге енгізу;

 • Оқу-әдістемелік басқармасының  негізгі міндеттері;

 • Білім  беру үдерісінде  оқу үдерісін ұйымдастыру және оқу-әдістемеліктермен қамтамасыз ету;

 • Мамандықтардың  білім беру бағдарламаларын Болон үдерісінің талаптарына сәйкес жобалауды ұйымдастыру;

 • Оқытушы-профессорлар құрамы  әзірлеген оқу-әдістемелік материалдар мен білім бағдарламаларының мазмұнына сараптама жасау жұмыстарын  ұйымдастыру  және өткізу;

 • Университеттің перспективалық  даму жоспарын дайындауға ұсыныс беру;

 • Оқу құжаттарын мемлекеттік және университеттік нормативтік базамен сәйкестендіру және бекітілген нормаларды сақтауды қадағалау;

 • Оқу үдерісінің  көрсеткіштеріне  жүйелі түрде  талдау  жасау.

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕС

          Оқу-әдістемелік Кеңес (ОӘК) — университет қызметінің оқу-әдiстемелiк және оқу мәселелерін талқылау, оқу-әдістемелік ұсынымдарды ұйымдастыру орталығы болып табылады. ОӘК жоғары және кәсiби бiлiм беру сапасын басқару бағыттары мен механизмдерін, білім беру үдерісін ұйымдастыру мен басқарудың жаңа технологиясын оқу үдерісіне ендіруге ұсыныс береді.
Университеттiң оқу-әдiстемелiк кеңесi қызметiнiң негiзгi бағыттары: университет мамандықтарының оқу жоспарын және жұмыс бағдарламаларын сараптамадан өткізуді; оқулық, оқу-әдістемелік құралдары, оның iшiнде электрондық тасымалдағыштарды әзірлеуді; білім беру үдерісі сапасын, бiлiм беру қызметтерін және оқу, ғылыми әдістемелік зерттеу нәтижелерін университеттің білім беру іс-әрекетінде оларды пайдалану мақсатымен нәтижелерін ұдайы жетілдіру мәселесiн шешумен байланысты сұрақтарды қарастырады.

        ОӘК мамандарды даярлау сапасын көтеру мақсатымен оқу-әдiстемелiк жұмыстарды жетiлдiру бойынша ұсыныстар береді және білім беру қызметтерін көрсететін университеттің білім беру үдерісін ұйымдастыруды талдап, қажет болған жағдайда оқу-әдістемелік құжаттарды сараптамадан өткізу нәтижелерін қарау және құжаттарда көрсетiлген жобаларды ұсыну бойынша шешiм береді. Сонымен қатар оқыту үдерісіне жаңа технологияларды, оқытудың белсенді әдістерін және білім алушылардың білім сапасын бақылауды ендіру бойынша ұсыныстар әзірлеу арқылы оқу-әдістемелік жұмыстардың нәтижелерін  талдап қорыту және университеттің барлық құрылымдық бөлімдеріне семинар, дөңгелек үстелдер және т.б. ұйымдастыру жолымен әдiстемелiк көмек көрсетеді.

ОӘБ мен байланыс:
Академиялық мәселелер департаментінің директоры8 (727) 302-09-34nmu.zhalgas@gmail.com
Оқу-әдістемелік басқарма басшысы8 (727) 302-07-09murat919@gmail.com
Студенттік бөлім меңгерушісі8 (727) 302-09-39saukelek@gmail.com
ЖОО-дан кейінгі білім беру бөлімінің меңгерушісі8 (727) 302-07-09glimhanim@gmail.com
Қашықтан білім беру орталығы 8 (727) 302-09-39mendybayev@gmail.com

 

Департамент по академическим вопросам

 Директор Департамента

 Учебно-методическое управление

 Основные направления деятельности Департамента 

 Структура Департамента

 Специалисты Департамента по академическим вопросам 

Цель работы – организация, планирование и повышение эффективности учебного процесса посредством целенаправленной учебно-методической работы.

Задачи:

 • научно-методическое обеспечение реализации образовательных программ;
 • разработка, внедрение новых и совершенствование существующих технологий, методов, средств и форм образовательного процесса;
 • развитие творческого мышления педагога, обеспечение повышения квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, совершенствование научно-методического потенциала педагогического коллектива.

Основные направления деятельности

 1. Организация, руководство и контроль учебного процесса в университете в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность:
 • разработка и внесение предложений по совершенствованию и повышению эффективности  учебного процесса;
 • разработка учебно-методической, информационной, нормативной и организационной документации по осуществлению учебного процесса в университете;
 • разработка и совершенствование  образовательных программ университета;
 • развитие и внедрение технологий  творческого подхода к процессу обучения;
 • организация и анализ контроля учебных занятий;
 • составление расписания учебных занятий, экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты дипломных работ;
 • организация и проведение учебно-методических семинаров по усовершенствованию учебно-методической работы;
 • планирование и организация работы по методическому обеспечению кафедр и подразделений университета;
 • расширение социального партнерства, укрепление связей университета с организациями образования, производством и наукой в рамках проведения профессиональной практики;
 • оказание методической помощи молодым преподавателям по овладению современными педагогическими методиками преподавания в вузе.
 1. Организация и планирование учебного процесса:
 • расчет педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава кафедр университета;
 • распределение педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава кафедр;
 • учет выполнения педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава кафедр;
 • контроль над выполнением плана работ кафедр, деканата и индивидуальных планов ППС;
 • координация работы факультетов и кафедр по организации и проведению всех видов практик;
 • подготовка проектов приказов по утверждению председателей ГАК и состава ГАК;
 • подготовка проекта приказа на утверждение тем дипломных работ студентов, руководителей и рецензентов;
 • анализ и обобщение отчетов председателей ГАК;
 • организация работы  по согласованию элективных дисциплин с работодателями.
 • подготовка документов по открытию новых специальностей;
 • подготовка и представление информации по запросам  организаций, предприятий и МОН РК;
 • подготовка приказов ректора по учебно-методической работе и др.

 1. Организация и разработка учебно-методической, информационной документации по осуществлению учебного процесса:
 • модульных образовательных программ (МОП);
 • каталогов элективных дисциплин (КЭД);
 • рабочих учебных планов специальностей бакалавриата и магистратуры по всем формам обучения;
 • учебно-методических комплексов специальностей (УМКС);
 • учебно-методических комплексов дисциплин (силлабусов);
 • рабочих учебных программ дисциплин;
 • академических календарей.
 1. Организация и анализ контроля учебных занятий.
 • составление расписания учебных занятий, экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты дипломных работ;
 • контроль над качеством проведения академических занятий и СРСП и анализ содержания учебного процесса;
 • контроль над посещаемостью студентами учебных занятий и их анализ
 
 
Контакты
директор Департамента по академическим вопросам8 (727) 302-09-34nmu.zhalgas@gmail.com
Начальник учебно-методического управления8 (727) 302-07-09murat919@gmail.com
Заведующий студенческим отделом8 (727) 302-09-39saukelek@gmail.com
Заведующий отделом ПВО8 (727) 302-07-09glimhanim@gmail.com
Центр дистанционного образования8(727)302-07-09 mendybayev@gmail.com

 

Academic Affairs Department 

 Department Director

 Educational Management

 The main activities of the Department

 Department structure

 Department of Academic Affairs Specialists

Tasks:

scientific and methodological support for the implementation of educational programs;
development, introduction of new and improvement of existing technologies, methods, tools and forms of the educational process;
development of the teacher’s creative thinking, providing continuing education and professional skills of teachers, improving the scientific and methodological potential of the teaching staff.
The main activities

Organization, leadership and control of the educational process at the university in accordance with the requirements of regulatory documents governing educational activities:
development and introduction of proposals for improving and increasing the efficiency of the educational process;
development of educational, methodological, informational, regulatory and organizational documentation for the implementation of the educational process at the university;
development and improvement of educational programs of the university;
development and implementation of technologies of a creative approach to the learning process;
organization and analysis of the control of training sessions;
scheduling training sessions, examination sessions, state exams and thesis defense;
the organization and conduct of training seminars to improve educational work;
planning and organization of work on the methodological support of departments and divisions of the university;
expanding social partnerships, strengthening the university’s ties with educational organizations, production and science in the framework of professional practice;
rendering methodological assistance to young teachers in mastering modern pedagogical teaching methods at a university.
Organization and planning of the educational process:
calculation of the teaching load of the faculty of the university departments;
distribution of the teaching load of the teaching staff of the departments;
accounting for the implementation of the pedagogical load of the faculty of the departments;
control over the implementation of the work plan of the departments, dean’s office and individual plans of faculty;
coordination of the work of faculties and departments on the organization and conduct of all types of practices;
preparation of draft orders on approval by the chairmen of the SAC and the composition of the SAC;
preparation of a draft order for the approval of the thesis of students, managers and reviewers;
analysis and synthesis of the reports of the chairmen of the SJSC;
organization of work on the coordination of elective disciplines with employers.
preparation of documents for the opening of new specialties;
preparation and presentation of information at the request of organizations, enterprises and the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan;
preparation of orders of the rector for educational and methodological work, etc.
Organization and development of educational, methodological, informational documentation on the implementation of the educational process:
modular educational programs (MOS);
catalogs of elective disciplines (QED);
work plans for undergraduate and graduate specialties in all forms of training;
educational complexes of specialties (UMKS);
educational complexes of disciplines (syllabuses);
working curricula of disciplines;
academic calendars.
Organization and analysis of the control of training sessions.
scheduling training sessions, examination sessions, state exams and thesis defense;
control over the quality of academic studies and SRSP and analysis of the content of the educational process;
student attendance monitoring and analysis

Head of Academic Affairs Department8 (727) 302-09-34nmu.zhalgas@gmail.com
Educational-methodical Office8 (727) 302-07-09murat919@gmail.com
Chief of Student Section8 (727) 302-09-39saukelek@gmail.com
Chief of Postgraduate Section8 (727) 302-07-09glimhanim@gmail.com
Distance Education Center  mendybayev@gmail.com