Профессор-оқытушылар құрамының ғылыми еңбектері

Манабаев Бағдат Маханұлы, PhD 
Шетелдік басылымдарда
1.«New source on the medieval religious history in Kazakhstan» (Ортағасырлық Қазақстанның рухани тарихы бойынша жаңа дереккөз) басылым: MII-MII (-SP-) Man in India (ISSN00251569-India-Scopus). Volume: No. 96 (2016) Issue No. :7 (2016). Pages : 2288-2295
2. Names of People Associated with Religious Concepts. //International Journal of Current Research in Life Sciences (IJCRLS). – Canada, 2019. Volume 11, Issue 02. -PP. 1239-1242.Scopus.Impact Factor =7.749
Отандық мерзімді басылымдарда
1.ККСОН басылымдары: «Ғұлама, ғалым, имам әл-Испиджаби» Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «ҚазҰУ Хабаршысы» Философия сериясы. Мәдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы.  (Хабаршы нөмірі №1 (55) 68-73 беттер). Алматы «Қазақ университеті» 2016ж.
2.«Қазақстанның қалаларындағы діни жағдай». Е.А. Бөкетов атындағы Карағанды мемлекеттік университеті «Хабаршы»,  индекс 74621 Тарих. Философия сериясы (95–105-беттер). Қарағанды, 2016.
3.«Исбиджабтың рухани өмірі мен ғұламалары». Әл-Фараби әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер журналы (95–107-беттер). №3 (55). Алматы, 2016.
4.«Ортағасырлық ғұламалардның рухани бірлігі», халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция материялдары. Конференция тақырыбы: – «Исламтану және араб филологиясы мәселелері».  «Нұр-Мүбарак» Египет ислам мәдениеті университеті 2016 ж.
Халықаралық конференция еңбектерінде
1.«Имам ат-Тахауидің өмірі мен ханафи мәзһабына қатысты еңбектері (Шарх Мухтасар ат-Тахауидің негізінде)» халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция материялдары. Конференция тақырыбы: – «Исламтану және араб филологиясы мәселелері». «Нұр-Мүбарак» Египет ислам мәдениеті университеті. Конференция басылымдар жинағы (212-216 беттер) Алматы 2014 жыл.
2.«Исбиджаб қаласы және оның ханафи фиқһындағы орны» халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция материялдары. Конференция тақырыбы: – «Исламтану және араб филологиясы мәселелері». «Нұр-Мүбарак» Египет ислам мәдениеті университеті. Конференция басылымдар жинағы (96-103 беттер) Алматы 2015 жыл
3.«Исбиджаб қаласы және оның ханафи фиқһындағы орны». ХІV халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция. Конф. тақырыбы: «Исламтану және араб филологиясы мәселелері». Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті. Конференция басылымдар жинағы (96–104-беттер).–Алматы, 2015
4.«Қазақстанның ұлттық рухани құндылықтарында терең із қалдырған әл-Исбиджабидің шығармасы» «Исламдық руханилық пен рационалдық және этно-мәдени дәстүрлер – діни экстремизімге қарсы іс-қимыл факторы ретінде» атты халықаралық ғылыми конференциясы Л.Н. Гумилев атындағы университет 2016 ж. Астана (166-173 беттер)
Шетелдік басылымдарда
1.«Сочинение ал-Исфиджаби правоведа богословско-правовой школы Абу ханифы в Казахстане», Смоленск қаласы, 2016 жыл
Раева Светлана Джумабековна, аға оқытушы 
Отандық мерзімді басылымдарда
1.Diagnosis of reading problems, Каз. Жен.ПУ. 25.04.2014 225 стр. 11 жылдық мектепке арналған ағылшын тілінен оқу кітабы. (жаратылыстану-математикалық бағыт). 10-сынып. Изд. «Мектеп». 2015 г., 85 стр.
2.«Writing a research paper». Қaз.Жен.ПУ, Вестник, филология сериясы, №3 (57), 2015г.
3.Бала тәрбиесінде исламның рөлі, Алматы, 2016 Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті
4.«Essay writing at the Universities», КазГос.Жен.ПУ, Вестник, «Филология ғылымдары» сериясы, №1(58), 2016 г., 205-209 стр.
5.»The experience of translating from Kazakh into English», Иностранные языки в школе № 1,  2016
6.»Insurance in Islam», Алматы, 2017 Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті
7.»Ағылшын тілін оқытуда (сатылай кешенді талдау) технологияның тиімділігі». Қазахстан жоғаргы Мектебі, № 1.01.2018 г.
8.«Bringing up children in Islam». Египетский Университет Исламской культуры Нур-Мубарак. Научно-практическая конференция, 2016 г.
9.»Short Islamic stories with moral values» пособие, 2016 г.
10.«Специфика  проблемы академической мобильности в Казахстане». Высшая школа, №6 2017 г.
11.Пособие для студентов Исламоведов. 2017.  ISBN 978-601-7071-41-7.2018
12.«Writing an essay”. Пособие, 2017.; ISBN 978-601-7071-42-4
13.Шет тілін оқытуда «Сатылай кешенді талдау» технологиясының тиімділігі. Қазақстан Жоғары мектебі, 2018
14.Шетел тілін оқыту сабақтарында студенттердің коммуникативтік құзіреттілігін арттыру. Ізденіс №4, 2018. 281-283 б.
15.»Шетел тілін оқыту әдістері». Нұр-Мүбарак ЕИМУ ғылыми практикалық конференциясы, 2019
16.Оку құрал. English for specific purposes of Islamic studies. ISBN 978-602-7071-49-3-99p. Almaty, 2018
Турумбетова Ляйла Абдрахмановна, филология ғылымдарының кандидаты
Халықаралық конференция еңбектерінде
1.»Knowledge of culture in translation and intercultural communication». Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы переводоведения в Казахстане и странах зарубежного Востока в аспекте программы «Рухани жанғыру». Алматы,КазНПу, 2019
2.Место дисциплины «Русский язык» в исламском вузе. Исламтану және араб филологиясы мәселері.  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.  Стр.253-259
3.The main languages of education in the modern world. Исламтану және араб филологиясы мәселері.  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.  Стр.260-270
4.«Concerns about current state of language learning». 26 января 2018. КазНу имени аль-Фараби. IV-ая Международная научно-методическая конференция «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков: теория и практика», стр. 58-6
5.«Two stages of literary translation». 18 апреля 2018. КазНу имени аль-Фараби. Международная научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы обучения и изучения переводоведения и компаративистики» , стр. 19-23. 2018
6.«Языковая картина мира и взаимодействие культур, 28 ноября 2017.  КазНу имени аль-Фараби; стр. 147-151. III-я Международная научная учебно-методическая онлайн конференция «Инновационные технологии в лингводидактике», стр. 147-151
7.»Художественный текст – проблемы перевода».- Международная научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы обучения и изучения переводоведения и компаративистики» 5 апреля, 2017. Стр.53-56
8.»About the problems of translating Islamic Religious Terms into English». – Международная научная конференция «Исламтану және Араб Филологиясы мәселері»,  25  апреля, 2017
9.»Multilingualism and multilingual education in different countries of the world». – Международная научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы филологии в ХХI веке», 2-3 июня 2017. Стр.141-145
10.Use of modern technologies in the process of teaching speaking. Международная учебно-методическая конференция «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков: теория и практика» 29 января, 2016. Алматы. Стр.16-19
11.К вопросу о языковой картине мира и взаимодействии культур» Международная научно – учебно-методическая конференция «Филология, лингводидактика и переводоведение: актуальные вопросы и тенденция развития» 4 февраля, 2016, Алматы. Стр.254-257
12.«Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития» Международная научно-практическая  конференция «Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития, 17-18 марта 2016, г. Москва
13.Этапы перевода художественного текста. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы обучения и изучения переводоведения и компаративистики».- 22 апреля 2016. КазНУ им. аль-Фараби. Алматы. Стр.35-40
14.О проблеме интернационализации образования». VIII Международная конференция «BuildingCulturalBridges: IntegratingLanguages, Linguistics, Literature, TranslationandJournalismintoEducation».- Кыргызстан. Бишкек. 28 апреля, 2016
15.Motivating and Compulsory Power of Teaching English Nowadays. Сборник материалов Международной научно-теоретической конференции, «Язык как мягкая сила», 29 апреля 2016, КазНУ им. аль-Фараби. Алматы. Стр.125-128
16.The current changes in teaching languages in Kazakhstan. Сборник материалов 1-ой Международной учебно-методической конференции «Актуальные вопрос филологии и методики преподавания иностранных языков: теория и практика». Алматы, 2015. Стр. 86-92
17.The development of terminology in Kazakhstan: the past and future. Международная научно-практическая конференция “Профессор К.К. Жубанов и научно методологические исследования в области современного языкознания, литературоведения методики обучения” 26 февраля 2015. Стр.590-593
18.Лексикографическое представление дискурсивных слов в двуязычных словарях.XVIII Международная научно-теоретическая конференция «Ахановские чтения» «Модернизация языка: Вызовы времени», 29-30 мая 2015. Стр.184-188
19.Различные аспекты межкультурной коммуникации в эпоху глобализации. Международная научно-теоретическая конференция «Язык и межкультурная коммуникация» РК, г. Алматы, 3-4 октября 2014 г. Опубликовано в материалах конференции. Стр. 60-62.
20.Национально-культурная обусловленность невербальных средств коммуникации. Международная научно-теоретическая конференция «Язык и межкультурная коммуникация» РК, г. Алматы, 3-4 октября 2014 г., Опубликовано в материалах конференции.Стр.113-116
21.The interaction of languages and cultures on the territory of Kazakhstan. XVII Международная научно-теоретическая конференция «Ахановские чтения» «Тюркский мир: язык, история и культура» РК, г. Алматы, 3-4 июля 2014 г., Опубликовано в материалах конференции. Стр.314-316
22.Основные методы преподавания английского языка в высших учебных заведениях Казахстана. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития полиязычного образования на современном этапе». РК, г. Алматы, 25 апреля 2014 г. Опубликовано в материалах конференции.  Стр.449-451
23.Intercultural communication in the XXI century – in the modern era of globalization. Международная научно-теоретическая конференция «Казахский язык и общетюркское пространство: перспективы и будущее». РК.- г. Алматы, 24 апреля 2014 г. Опубликовано в материалах конференции.  Стр.145-150
Отандық мерзімді басылымдарда
1.« Интеллектуальные образовательные технологии в учебном процессе». Сборник научных статей«Наука и инновационные современные концепции». Том 2, стр. 42- 44. Москва. 2019
2. «Основные требования к переводчику в современной реальности в Казахстане». Научно- методический журнал. Методика обучения иностранному языку. .№2(88,). Алматы. 2019. Стр.3-7
3.«Об общих тенденциях в развитии педагогического образования». Научно- методический журнал. Иностранные языки в школах Казахстана, №6(102). Алматы. 2018. стр.3-7
4.«Об общих тенденциях в развитии педагогического образования». Научно- методический журнал. Методика обучения иностранному языку. №6(86). Алматы. 2018. Стр. 8-12
5.»О необходимости нового подхода при подготовке переводчиков». «Қазақстан мектептерінде шетел тілдері» журнал, №1, 2018
6.Специфика и проблемы академической мобильности в Казахстане. Журнал «ҚазақстанЖоғарыМектебі», 2(1), 2017.Стр.13-18
7.Language as the carrier of culture. Материалы международного научного форума «Лингвистическое наследие и тренды нового времени: язык, литература, культура». Казахстан. Алматы. КазНУ им. аль-Фараби. Форум, посвященный   70-летию Э.Д. Сулейменовой. Апрель 2, 2015. Стр.254-258
8.Translation as a means of interaction of cultures. VII International Conference Building Cultural Bridges: Integrating Languages, Linguistics, Literature, Translation, Journalism, Economics and Business into Education. April 23-24, 2015. SuleimanDemirelUniversity. Page 64
9.Словообразовательные процессы в казахской и английской математической терминологии. Теоретические и методологические проблемы филологии. Сборник научных статей к 70-летию Лаззат Кабылдашевны Жаналиной.Алматы.2015. Стр. 289-294
10.Обучение переводу в условиях глобализации.   Сборник научно-методических статей: Актуальные проблемы обучения и изучения переводоведения и компаративистики. Алматы, 2015. Стр. 67-70
11.Особенности использования фразовых глаголов в юридической литературе. Вестник КазНУ. Серия филологическая № 4-5(150-151) ISSN 1563-0223, 2014. Стр.145-149
12.The importance of knowledge of English and language policy in Kazakhstan. Международный симпозиум германистов «Германские языки и проблемы переводоведения в современном полилингвальном мире» РК, г. Астана, 23-24 мая 2014. Опубликовано в материалах симпозиума.  Стр.135-139
13.Перевод как средство межкультурной коммуникации (на примере перевода казахских и русских сказок). Международный научный форум «Филологическая наука в XXIвеке: проблемы и перспективы» РК, г. Алматы, 16 мая 2014 г. Опубликовано в материалах форума. Стр.147-150
14.Языковая картина мира и языковой стереотип в межкультурной коммуникации. Опубликовано в сборнике научных статей «Межкультурная коммуникация и компаративистика». Кыргызстан. Национальная Академия имени Ш. Айтматова. Институт языка и литературы. Бишкек, 2014. ISBN 978-9967-12-396-0.  Стр. 160 -166
Шетелдік мерзімді басылымдарда
1.Kazakhstan education system breakthrough, having overcome the tragic events in the history of Kazakh people «Journal of Oriental Studies»,  v. 1, n. 88, April. 2019. ISSN 2617-1864
2.Stages of the development of Kazakh mathematical terminology. Eurasian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 2, Issue 4, October-December 2016. Стр.63-68
3.How the system of education has changed in Kazakhstan after 25 years of Independence. Eurasian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 2, Issue 4, October-December 2016.Стр.30-35
4.About the problems of teaching information and communication technologies in the conditions of information society. Central Asian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 1, Issue 1-2, 2017. ISSN 2411-2461.Стр.74-78
5.Problems of realities translation. Collection of scientific research and methodological papers Actual Issues of Language Teaching and Translation Bratislava, Slovakia, 2016. Pages.82-90
6.Peculiarities of Scientific Text and Its Translation. Eurasian Academy. Philological Theories and Their Application in Translation and in Practice. Bratislava, 2015. Collectionofresearchpapers. Pages 61-66
7.Thomson Reuters “Changes in the system of higher professional education in multiethnic Kazakhstan due to globalization” – Procedia – Social and Behavioral Sciences 116 (2014 ) 4889 – 4893
Кульбекова Баян Рустембекқызы, педагогика ғылымдарының кандидаты
Отандық мерзімді басылымдарда
1.Жаратылыстану-математикалық бағыттағы жалпы білім беретін мектептің  10сыныбына арналған»Ағылшын тілі» оқу кітабының авторы(2014)                                                        2.Жаратылыстану-математикалық бағыттағы жалпы білім беретін орта мектептің 11сыныбына арналған»Ағылшын тілі» оқу кітабының авторы. (2007, 2011, 2015)
3.«Writing a research paper», ҚaзМемҚызПУ, Вестник, филология сериясы, №3 (57). 2016
4.«Essay writing at the Universities». ҚазМемҚызПУ. Вестник. «Филология ғылымдары» сериясы, №1(58). 2016. 205-209
5.Технология самообразовательной деятельности в формировании языковой компетенции студентов.- Москва. 2016. 123-130 б
6.«Short Islamic stories to read and discusswith moral values» оқу құралы, 2016
7.«Специфика и проблемы академической мобильности в Казахстане». Қазақстан Жоғары мектебі, 2017. №6
8.Кәсіби шет тілі оқу құралы“Guide for the students of Islamtanu”,ISBN 978-601-7071-41-7, 2017
9.«Writing an Essay» оқу құралы. 2018
10.Шет тілін оқытуда «Сатылай кешенді талдау» технологиясының тиімділігі, Қазақстан Жоғары мектебі, 2018
11.Жоғары оқу орындарында жаңа педагогикалық технологияларды қолдану. Шетел тілін оқыту әдістемесі №6, 2018
12.Шетел тілін оқыту сабақтарында студенттердің коммуникативтік құзіреттілігін арттыру. Ізденіс №4, 2018. 281-283
13.Жоғары сынып оқушыларының кәсіби бағыттылығына байланысты информатиканы оқыту мәселелері.Абай атындағы Қаз.ҰПУ-ң хабаршысы педагогика сериясы №4(60) 2018
14.Шетел тілін оқыту барысында оқушыларды ауызекі сөйлеуге үйрету бағыттары . Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №2(76) 2019
15.Ұлыбритания жоғары білім беру жүйесінде әлеуметтік қызметкерлерді даярлау ерекшеліктері.№2(76)2019-123-129б. Қазақстанның ғылымы мен өмірі
16.Оқу құралы. English for specific purposes of Islamic studies.ISBN 978-602-7071-49-3-99p.Almaty,2019
17.Әлеуметтік қызметкерлерді кәсіби даярлаудың ғылыми-теориялық негіздері. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. Хабаршы. №2(59). Июнь, 2019
Халықаралық конференция еңбектерінде
1.Islam and bringing up children. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті Университеті ғылыми-практикалық конференция.2016
2.Шет тілін оқытуда мәдениетаралық қарым-қатынас құзырлығын қалыптастыру.әл-Фараби және әлем философиясы,мәдениеті мен өркениетінде атты ғылыми-тәжірибелік конференция 20.04.2018. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
3.Шетел тілін оқыту әдістері.Нұр-Мүбарак ЕИМУ ғылыми практикалық конференция2019
4.Современные тенденции и проблемы профессиональной подготовки будущих социальных педагогов. IV-ая Международная научно-практическая конференция «Европа и тюркский мир:наука,техника и технологии». Стамбул. Турция. 1-3 мая, 2019
Шетелдік мерзімді басылымдарда
1.Methods of English language. vol.2, № 12, 2013. Published by Australian Center of Science and World). БД Scopus12.[28]2015p.112Registration Certificate
2.Control as feedback with education process. Journal of Language and Literature Volume 7 Issue 2 May 2016 p129-139. Scopus
3.Names of people associated with religious concepts.International Journal of Current research,11,(02). p.1239-1242. Impact factor. 28 February, 2019
Рысбаева  Гүлдархан  Қалиқызы, филология ғылымдарының докторы
Монографиялар и оқу құралдары
1.Түркі тілдеріндегі культтік фразеологизмдердің танымдық және этнолингвистикалық сипаты. Монография. -Алматы, 2016. -336
2.«Культ» концептісінің дүниетанымдық көрінісі. Монография. – Алматы, 2016. -260
3.Түрк тилдериндеги культтук фразеологизмдердин этнолингвистикасы (казак, кыргыз тилдеринин материалдары боюнча). Монография. -Бишкек, 2017. -398
4.Қазақ тілі культтік фразеологизмдер сөздігі.-  Алматы, 2017. -132
5.English Grammar. Ағылшын тілі грамматикасы. – Алматы. 2014. -299
6.Тілі оқылатын елдің әдебиеті. – Алматы. 2015. – 95
7.Theoretical English Grammar. Электрондық оқулық. -А., 2015
8.English. Электрондық оқулық. -А, 2015
9.English Grammar exercises. -А., 2016. -132
10.English Grammar. Part I. Оқу құралы. – А., 2016
11.English Grammar. Part II. Оқу құралы. – А., 2016
12.Professional foreign language. Оқу құралы. – А. 2019. -66 бет
13.Parts of Speech. //Шетел тілін оқыту әдістемесі. 2016. -№6. -15-20 бб
Отандық мерзімді басылымдарда
1.Әулиелі, киелі жерлерге табыну салтына қатысты фразеологизмдердің этнолингвистикалық сипаты. //Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. -2015. -№1.-167-171
2.«Культ» концептісінің тілдік репрезентанттары. //Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. -№5.-2015.-72-78
3.Түркі тілдес халықтардың «жаратушы күштер» концептісінің тілдік көрінісі. //Ш.Уәлиханов атындағы КМУ Хабаршысы журналы. Филология ғылымдары. -№2. -2016. -94-100
4.Ағылшын тіліндегі сөздердің орын тәртібі және интонациясы туралы. //Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері. 2017. -№2. б. 29-32
5.Methods and activities for teaching vocabulary in English language. //Шетел тілін оқыту әдістемесі. 2017. -№2. б.10-12
6.Structure and usage of Prepositions// Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері. 2017. №6. 11-17 бб
7.Ағылшын тілін игерудің негізгі талаптары //Шетел тілін оқыту әдістемесі. 2017. -№6. б. 3-6
8.Phrase logical units connected with the traditions and ceremonies of the cult of Fire // European Journal of Natural History. – 2017. – № 3. -PP.31-35
9.Түркі халықтарының мәдениетіндегі рухани құндылықтар салты //С.Торайғыров атындағы ПМУ Хабаршысы журналы. -2017. -№2. б.333-339
10.Cult phrase logical units and their functions //Евразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. -2017. №3. б.138-144
11.Қасиетті «Жеті» саныны концептісінің когнитивтік моделі //Наука и жизнь Казахстана. -2017. -№6. б.38-42
12.Жан-жануарлар тотеміне қатысты фразеологизмдердің дүниетанымдық сипаты //Наука и жизнь Казахстана. -2017. -№6.(52). б. 52-55
13.Ғаламның тілдік «Культ» концептісі. //Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы журналы. Филология ғылымдары. -2018. -№2. б. 155-165
14.Киелі аңдарға қатысты тотемдік наным-сенімдер. //Қазақ бiлiм академиясының баяндамалары. Филология. -2017. -№2. б. 134-140
15.Лексикографиялық материалдар негізіндегі «жаратушы күштер» концептісі // С.Торайғыров атындағы ПМУ Хабаршысы журналы. -№3. -2018. -263-270
16.Араб-парсы тілдерінен енген антропонимдер //С.Торайғыров атындағы ПМУ Хабаршысы журналы. -№3. -2018. -271-279
17.«Айналайын» сөзінің этнолингвистикалық сипаты //Евразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. -2018. №3. -148-154
18.Жаратушы күштерге қатысты есімдердің танымдық мәні. //Наука и жизнь Казахстана.  -2018. -№2.(57). -195-199
19.«Құрбандық шалу» және «Ақ сары бас құдайы беру» дәстүрінің тілдік және танымдық сипаты. // Наука и жизнь Казахстана. -2018. -№2.(57). -200-204
20.Когнитивная характеристика и роль концепта «Айналайын». //Наука и жизнь Казахстана. -2018. -№4 (61).-120-124
21.Ұлттық дүние танымдағы «жаратушы күштер» концептісінің құрылымдық модельдері. //Наука и жизнь Казахстана. №6.(66). -2018. -172-179
22.Шығыстың ең көне даналық мұрасы – «Авеста» кітабы //Наука и жизнь Казахстана. -2018. №7.(70). -178-183
23.Categories of English Verb Tenses //Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері. 2018. -№5. -36-24.Methods as a science of foreign language teaching //Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері. 2018. -№6. -18-23
25.Classification of Parts of Speech// Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері. 2019. -№1. -18-26.Morphology and the notions of the Word//Шетел тілін оқыту әдістемесі. 2019. -№3. -9-14
27.«Культ» концептісін құрайтын фреймдер жүйесі //«Ұлы даланың жеті қыры – ұлттық болмыстың негізі»атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. -Шымкент. «Әлем» баспасы. 2019. -25-33
28.Фетиштік наным-сенімдердің тілдік көрінісі //Евразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. -2019. №3. -138-145
29.Көне түркі мифологиясындағы Ұмай ана бейнесі //Евразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. -2019. №3. -146-155
30.Түркi мәдениетiнiң басты рухани элементтерiнiң бiрi – бата-тiлек сөздер //БҚМУ Хабаршысы. -2019. №2. -123-129
31.Түркі халықтарының мифтік танымындағы жылан және үкі тотемі //БҚМУ Хабаршысы. -2019. №3. -173-178
Халықаралық конференция еңбектерінде
1.Education system of Kazakhstan during the years of independence. //«Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси дамуы мен әлемдік қоғамдастықтағы рөлі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. ҚазМемҚызПУ, 2016. -346-348
2.«Культ» концептісінің ғылыми-әдіснамалық негізі. //«Рухани жаңғыру – жарқын болашақтың кілті»атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. -Шымкент. «Әлем» баспасы. 2018. -11-15
Шетелдік мерзімді басылымдарда
1.Түркі халықтарының рухани асыл мұраларының танымдық сипаты. //I Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумы материалдары кітабы. -Нийде,Түркия, 2014. -2329-2343
2.Phrase logical unites connected with cult concepts in Turkish languages.  //Life Science Journal. –USA, 2014. Volume 11(12s). -P. 954-959
3.Animisticbeliefsandtotemic Personal Namesin theworld picture. //Life Science Journal, USA, 2014. Volume 11(11s). -P.299-302
4.Халық арасындағы жыл санау және жыл қайыру қағидасы. //Language and translation.  ҚХР, Үрімжі.-№11. -2014. -34-38
5.The Cult Phrase Logical Units in Turkish Languages. //Bulletin d’EUROTALENT-FIDJIP, 2014. Volume 2. Paris, France. 2014. -S.42-48
6.Мотивационный аспект антропонимов тюркских народов. //Актуальные проблемы гуманитарных и есетественных науки.- Москва.-№5. -С.40-44
7.Cult of the Fire in Turkish Languages. //International journal of Applied and Fundamental Research.-2014.- №2. -P.77-84
8.Totemic Views in the Anthroponomical Picture of the World. //Review of European Studies. -Canada, 2015. Vol. 7, No. 6. -P. 239-243
9.Этнолингвистические аспекты лексико-семантической группы культовых фразеологизмы //International Journal of Applied and Fundamental Research. – 2016.-№ 4.- С. 1028-1031
10.Phrase logical units connected with thecustoms and beliefs //International Journal of Current Research in Life Sciences. 2018.Volume 10, Issue 08, -PP. 73049-73052
11.Comparative Analysis Anthroponomy in Kazakh, Kyrgyz, Uzbek and Tatar Languages // European Journal of Natural History. – 2018. – № 2.-PP.49-52
12.Cognitive models of the concept «cult»in the language picture of the world // Academia Brasileira de Ciências. – Brasileira, 2018. Vol. 90, No. 2 supl.1. -PP.2662-2667
13.Когнитивные модели концепта «культ» в языковой картине мира  //Polish science journal. Warsaw, 2018. Issue 6. -P.55-60
14.Names of People Associated with Religious Concepts.  //International Journal of Current Research in Life Sciences. 2019. Volume 11, Issue 02. -PP. 1239-1242
Қыдырбаев  Қалдыбай  Арыстанбекұлы, PhD
Отандық мерзімді басылымдарда
1.The Chinese and Kazakh Languages Comparative Study: Subject-Predicate Sentence Structure. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, АВСТРАЛИЯ, издательство: Pioneering in Language & Literature Discovery. №5. (Scopus, h-индекс-1 (Хирш-1)
2.«Intertext in D.Amantay’s novel «flowers and books»». Ponte, ИТАЛИЯ, №2, 2017, (Scopus)
Оқулықтар, оқу құралдары
1.Арабша-қазақша сөздік (50 000-ға жуық сөз). Алматы: «Нұр-Мүбарак», 2016. – 918 б
2.6 тілді қысқаша қазақ этнографиялық сөздігі (қазақша-орысша-ағылшынша- түрікше-қытайша-арабша). «Экспо-2017» халықаралық көрмеге орай дайындалды, 2017. – 325 б
3.«Practice of Oral and Written Speech of Arabic» (оқулық). Қазақ университеті баспасы. 2017.–120 б
Отандық мерзімді басылымдарда
1.Әл-Халил ибн Ахмадтың араб дыбыстарының сипаттарына байланысты қолданған терминдері. Әл-Фараби ат. ҚазҰУ «Хабаршысы» Шығыстану сериясы. – Алматы, 2014. №5 (66). 28-33
2.Араб тілі терминдері жүйесіндегі терминологияның өзекті мәселелері. Наука и жизнь Казахстана (Международный научно-популярный журнал). №2 (23), 2014 г. март – апрель, 87-94
3.«Қазақ» сөзінің этимологиясы қандай (1245 жылы жарық көрген қыпшақ-араб сөздігінің қолжазбасы негізінде). Абай атындағы ҰПУ «Хабаршысы», №3, 2015
4. Идеологический аспект иллюстративной зоны в современных арабских словарях на примере «Большого словаря» Каирской академии арабского языка. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, №6, 2015 г., 100-104
5.Бейбарыс, Байбарыс, Бибарыс нұсқаларының дұрысы қайсы және этимологиясы қандай? (1245 жылы жарық көрген қыпшақ-араб сөздігінің қолжазбасы негізінде). Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. №1 (110) 2016. Астана. 113-117
6. Құран мәтінінің қазақ тіліне аударылу және оны түсіндіру әдістері. Әл-Фараби ат. ҚазҰУ «Хабаршысы» Шығыстану сериясы. – Алматы, 2016. №4, 218-223
7. «Әл-аһрам» газеті тіліндегі сөзжасам үлгілері. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, №2, 2017 г., 135-139
8. Қазақ дауыссыз дыбыстарының жасалу орындары және оның классификациясын бірегейлендіру. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. №1 2017. Астана. 65-72
9.Құранның аударылуында алға қойылатын қағидалар мен заңдылықтар. .Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. №2 2017. Астана
10.Ахмет Байтұрсынұлының дәйекшесі мен апострофты шатастырмайық (латын графикасына қатысты). «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, №5, 2017.11. Бекітілген әліпбидегі түзетілуі тиіс он кемшілік. Әл-Фараби ат. ҚазҰУ «Хабаршысы» Шығыстану сериясы. – Алматы, №4, 2018, – 119-125
12.«АКУТ ДИАКРИТИКАСЫН ЖӨНІМЕН ҚОЛДАНАЙЫҚ, БОЛМАСА …». – «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, №4, 2018 – 153-158
13.Мәмлүк-қыпшақ сұлтандығы және оның әлем өркениетіне қосқан үлесі. «edu.e-history.kz». Электрондық ғылыми журнал, №1(17), 2019
14. Жаңа емле ережелеріндегі кемшіліктер. Әл-Фараби ат. ҚазҰУ «Хабаршысы» Шығыстану сериясы. – Алматы, №3, 2019, 140,-147
Халықаралық конференция еңбектерінде
1.Араб тіліндегі һамзаның жазылу емлесін үйрету әдістемесі. «Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі» 44-ші ғылыми-әдiстемелiк конференция. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, 17-18 қаңтар 2014
2. Әл-Халилдің «әл-Айн» еңбегіндегі сөз мағынасын түсіндіру әдістері. EUROPEJSKA NAUKA XXI POWIEKA – 2014. Materialy X miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji.  07-15 МАМЫР. Volume 19, Filologiezne nauki. – Przemysl, 2014. – Чехия. 28-33
3.Әл-Халилдің араб лексикасын жинақтаудағы негізгі дереккөздері. Материали за Х международна научна практична конференция «новината за напреднали наука – 2014» 17 – 25 май 2014 г. Том 19 – Филологични науки, София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2014. 56-59
Жубанова Бағдат Хорезмқызы, педагогика ғылымдарының кандидаты
Монографиялар, оқу құралдар
1.«Гендерные идеи в педагогической мысли Казахстана» – Монография: Алматы, 2013. – С.235
2. Учебное пособие по английскому языку для всех специальностей – Учебное пособие: КазНАУ. – Алматы, 2014
Отандық мерзімді басылымдарда
1.Научная статья: «Гендерлік білім беруді ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етудегі мәселелер» – (Қарағанды университетінің хабаршысы.«Педагогика» топтамасы. – Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ). Қарағанды. №2 (78)/2015
2.Научная статья: «Образовательная стажировка педагогов: из опыта международного сотрудничества». – («Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» атты 15-ші халықаралық конференция:Астана. 2 – 4 маусым, 2017.)
3.Научная статья: «The relevant gender models: for gender sensitive education» (ағылшын тілінде).– ҚарМУХабаршысы. №1(89)/2018.64-69 бб. «Педагогика» топтамасы
4.Научная статья: «Electronic textbook in the educational process» -Ш.Уәлиханов атындағы Кокшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. № (4) 2018. бб. 214-221
5. Научная статья: «Методология адаптации лучшего мирового опыта билингвального обучения к условиям Казахстанского трехъязычного образования: введение в исследование» атты ғылыми мақала. Білім:Ғылыми педагогикалық журнал. № 1(88). бб. 8-18. Нұр-Сұлтан, 2019
6. Научная статья: «К вопросу о моделях гендера и их значимости для гендерно-чувствительного образования». ҚарМУ Хабаршысы. «Педагогика» топтамасы; № 3(95)/ 2019
7. Научная статья: «Фактическое и потенциальное влияние системы общеевропейских компетенций владения иностранным языком (Common European Framework of Reference, CEFR) на языковое образование в Казахстане». ҚарМУ. Наурыз, 2019
8.Научная статья: «Growth and developmentindicators of young cattle of Holsteinbreed».    Ізденістер, № 2. Исследования, Нәтижелер. Результаты. – Алматы. ҚазҰАУ. 2019
9. Научная статья: «О некоторых дидактических аспектах полиязычного образования». 150-153 бб. Қазақстанның ғылыми мен өмірі. Нұр-Сұлтан. № 12 /1 2019
10. Научная статья: «Growth and development indicators of young cattle of Holstein breed». 152-157 бб. Алматы. Ізденістер, № 2 Исследования. Результаты. 2019
Халықаралық конференция еңбектерінде
1.Научная статья: «Көптілдік білімнің кейбір дидактикалық аспектілері жөнінде» – («Заманауи кезеңде көптілдік білімнің дамуының өзекті мәселелері». – Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық университетінің 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары – Алматы. 2014. бб. 389-392
2.Научная статья: «The shady effectiveness of forest plantations-umbrellas on the pastures of the arid zone of the South-East of Kazakhstan». – Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференциясының жинағы. Алматы. ҚазҰАУ.Қараша, 2018. бб. 269-276
3.Научная статья: «Современные тенденции и проблемы профессиональной подготовки будущих социальных педагогов» аттыIV –ші Халықаралық ғылыми– тәжірибелік конференция:«Европа және Түркі әлемі: ғылым, техника және технологиялар». Стамбул. Түркия. – 1-3 Мая, 2019
Шетелдік мерзімді басылымдарда
1.Научная статья: «Research on Chinese and English Proverbs on the Basis of Natural Semantic Meta Communicative Approach».InternationalConference in Social Science and Humanities: «Modern educational technologies in professional training of future specialists ». 30th January, 2019. Kuala Lumpur. (ISER Malaysia – 2019)
2. Научная статья: «Проблема подготовки социальных педагогов в отечественной педагогической теории и образовательной практике». Materials of the IV International Scientific-Practical Conference / Volume II. Pp.202-206. October 23-25, 2019. (Vancouver, Canada)
Садыбаев Құрманғазы Тұрмаханұлы, PhD
Отандық мерзімді басылымдарда
1. «Әл Мунтахаб» тәфсирі. Алматы. 2010
2. «Сұлтан Заһир Бейбарыстың өмірбаяны». – Астана. 2016.
3. «Иғрабтың маңызы және оның араб тіліндегі алатын орны» Түркі әлемі» атты халықаралық симпозиуымы. ҚМПУ 11.10.2018
Халықаралық конференция еңбектерінде
1.Әбдуррахман Әл Жәмидің өмірбаяны мен ғылыми еңбектері» атты мақала. («Тәуелсіз Қазақстанның шетел шығыс шет елдеріндегі бейнесі: бүгіні мен болашағы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 8 маусым)
2. «Араб тілі мен қазақ тіліндегі метафораның кейбір ұқсастықтары мен ерекшеліктері» атты мақала(қосымша автор Сариева Ж) «Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Абылай атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, 25 қаңтар, 2019
Тлебалдина Сауле Алимгазиновна, магистр
1. Аймақтық әлеуметтік–иновациялық университетінде ұйымдастырылған «Ұлы даланың жеті қызы – ұлттық болмыстың негізі» атты халықаралық ғылыми–тәжірибелік конференция
«Қазақ тілінің сөздік қорындағы араб, парсы кірме сөздерінің ерекшеліктері». – 2019
2. Нұр-Мүбарак университетінде конференцияға Шығыс Қазақстан облысында қожалардың келуі мен діни қызметі.Алматы. 2019
3. Этнолингвомәдениеттану ғылымының түсінігі мен өзекті мәселелері. бб. 14 – 19. Шетел тілін оқыту әдістемесі.
Имашева Гүлім Есенғалиқызы, филология ғылымдарының кандидаты
Халықаралық конференция еңбектерінде
1. «Араб тілін үйретудегі тілдік ойындардың маңыздылығы» // «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 2014
2. Араб тілін оқытуда айтылым әрекетін тиімді пайдалану // «Профессор Ө. Күмісбаевтың шығармашылығы және шығыстану мәселелері» халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы 2014
3. Араб тіліндегі түр-түс категориясының қолданылуы // ҚазақстандықШығыстану: қалыптасуымен даму» халықаралықғылыми-методикалықконференция. Алматы, 10.12.2015
4. Араб тіліндегі есімді сөйлем баяндауыштарының түрлері // «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Алматы, 2017
5.  Қазақ және араб тілдеріндегі сөзжасамдық тәсіл (салғастырмалы талдау)// «Исламтану және араб филологиясы мәселелері» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Алматы, 2019
Отандық мерзімді басылымдарда
1. Міржақып Дулатұлының көсемсөз, әдеби сын, зерттеу мақалаларындағы лингвомәдени бірліктер //Қазақ Мемлекеттік Қыздар педагогикалық университет хабаршысы. №3 (57) 2015
Сариева Жадыра Жұмағазықызы, магистр
Халықаралық конференция еңбектерінде
1. «Араб тілі мен қазақ тіліндегі метафораның кейбір ұқсастықтары мен ерекшеліктері» атты мақала «Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Абылай атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, 25 қаңтар, 2019
Отандық мерзімді басылымдарда
1. «Әл Мунтахаб» тәфсирі. Алматы. 2010
2.«Сұлтан Заһир Бейбарыстың өмірбаяны».- Астана. 2016
3. «Иғрабтың маңызы және оның араб тіліндегі алатын орны» атты мақала
4. Түркі әлемі» атты халықаралық симпозиуымы. ҚМПУ 11.10.2018
5. «Араб тілінің грамматикасы Сарф» оқулығы басылымда
Шаяхметов Олжас Мырзаханұлы, магистр
Шетелдік мерзімді басылымдарда
1. On the Meta language of Modern Arabic Lexicography. Review of European Studies; Vol. 7, No. 6; 2015. – 209-216 pp. (Scopus)
2. SystematisingtheMicrostructureof a ModernDictionaryoftheArabicLanguage. SpaceandCulture, IndiaVol 6 No 2 (2018): History, LanguageandCulture: EurasianCountries. (Scopus)
Отандық мерзімді басылымдарда
1. «Большой словарь» Каирской академии арабского языка как альтернатива Историческому словарю арабского языка Августа Фишера. Вестник. Серия востоковедения. – Алматы: КазНУ, 2015. – №3(73). – С. 66-71
2. Идеологический аспект иллюстративной зоны в современныхарабскихсловаряхнапримере «Большого словаря» Каирской академии арабского языка. Вестник. Серия востоковедения. – Алматы: КазНУ, 2015. №3 (73). – С. 72-79
3. Цитаты из Корана и хадисов как эталон нормативности в толковых академических словарях современного арабского языка (на материале «Большого словаря» Каирской академии арабского языка). Адам әлемі, 2015. №3-4(65-66). – С. 133-138
4. Традиционалистская основа консервативных тенденций арабской лексикографии как доминанта иллюстративного обеспечения современных толковых словарей арабского языка. Вестник. Серия востоковедения. – Алматы: КазНУ, 2016. №1 (76). – С. 296-303
5. Kazakhstan education system breakthrough, having overcome  the tragic events in the history of Kazakh people. Том 1 № 88 (2019): Вестник КазНУ. Серия Востоковедения
Халықаралық конференция еңбектерінде
1. Большой словарь Каирской академии рабского языка и его место среди толковых словарей арабского языка. Материалы XIV международной научно-практической конференции «Проблемы исламоведения и арабской филологии». – Алматы: Нур-Мубарак, 2015. –С. 182-224
2. Параметр входа словарной статьи в Большом словаре арабского языка Каирской академии. Материалы XVI международной научно-практической конференции «Проблемы исламоведения и арабской филологии». – Алматы: Нур-Мубарак, 2017. –С. 113-122
3. Анализ модели гипер-гипонимических отношений на примере дефиниций в Большом толковом словаре арабского языка Каирской языковой академии. Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции: Научные исследования от теории к практике. – Чебоксары, 2017. №1(11). – С. 87-94
Нүсіпбаев Еркебұлан Бақытұлы, магистр
1. «Араб тілінің грамматикасын шетелдіктерге оқыту әдістемесі». Исламтану және араб филологиясы мәселелері. – 2012
2. «Араб тілі грамматикасының мағынасы мен маңыздылығы» Исламтану және араб филологиясы мәселелері. – 2012
3. «Араб тілін оқытуға қызықтыру». Исламтану және араб филологиясы мәселелері. – 2013
4. «Дінді ұстануда шектен шығудың себептері мен салдары». Алматы ислам астанасы халықаралық конференция. Алматы. – 2015
5. «Оқытуды жоғары деңгейде ұйымдастыру». Исламтану және араб филологиясы мәселелері. -2016
6. «Али ибн Мухаммад Әл-Испиджабидің ислам құқығы бойынша жазылған еңбегі». Халықаралық конференция. – 2017
7. «Ақпараттық қоғамдағы дін». Актуальные вызовы современной науки XXXVII – халықаралық конференция, Украйна. – 2019
Қасымбаев Қуаныш Жанаталапұлы, магистр
Отандық мерзімді басылымдарда
1. Исламтану және Араб филологиясы мәселелері Нұр-Мүбәрәк «Әл-уасит» және «әл-уажиз» сөздіктерінің ұқсастықтары мен ерекшеліктері. – VIII 318-322 б. – 2012
2. Қазіргі кездегі көптілді білім беруді дамытудың өзекті  Шетелдіктерге араб тілін оқыту әдістемесі мен бағдарламасын дайындау.16-19 б.  25 сәуір. – 2014
3. Ғылыми-әдістемелік журнал «Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері». Араб сөздіктерінің құрамы мен құрылысы. бб. 10-15.- 2017. 1(91) атты ғылыми-зерттеу жобасы. 2012-2014
4. Қазақстандағы діни дискурс. ҚазҰУ Хабаршы 2019
Бактиярова Шынар, магистр
Отандық мерзімді басылымдарда
1. «Тәджуид оқытуда презентацияны қолдану». (Поиск №2, 2014)
2. «Мультимедиялық презентациялар оқытудың технологиясы ретінде», (IV Халықаралық Фараби Оқулары. Алматы, Қазақстан, 2017. 4-21 сәуір «Қазақстанның Жаңа Жаһандық Жаңғыруы: «Алаш» Және «Мәңгілік Ел» Идеялары» атты халықаралық ғылыми-теориялық және әдістемелік конференция Материалдары. 6 сәуір, 2017)
3. Research article “Phrase logical units connected with the customs and beliefs”. International journal of current research, August, 2018, Issue 08, Vol.10., Impact factor 7.749
Research article “Names of people associated with religious concepts”. International journal of current research, February, 2019, Issue 02, Vol.11., Impact factor 7.749
Кужахметова Динара Ериковна, магистр
1. Кирааты и Синтаксис , Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері, ғылыми – әдістемелік журнал. Алматы, 2019
2.Разновидность чтения аята{إنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ}и его грамматический разбор, Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері, ғылыми – әдістемелік журнал. Алматы, 2019
Ақшолақова Әсем Жақсыбекқызы, PhD
Халықаралық конференция еңбектерінде
1. Графемно-фонетическое и орфографическое освоение имен собственных. // Материалы X межд. симпозиума МАПРЯЛ 10 «Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике» Велико-Тырново, 8-11 апреля, 2010. (Болгария). – 26-29 стр. ISSN 1312-3069
2. Заимствование и передача имен собственных (проблемы перевода). // Материалы межд. научно-практической конференции «Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе» Салоники (Греция), 25-28 Апрель, – 25-30 стр. ISBN 978-5-91366-271-2
3. Фонетическая адаптация казахских топонимов русским языком. // Материалы конференции «RossicaIuvenum» Нитра (Словакия), 10-11 Ноябрь, 2011. – 7-18 стр. ISBN 978-80-89148-78-3
4. Казахские онимы в русской речи: к вопросу об орфоэпической адаптации. // Материалы межд. научно-практической конференции «Язык-Речь-Слово в филологических исследованиях», посвященная 80-летию со дня рождения профессора Р.С. Зуевой. – Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 237-243 стр
5. Проблема орфографической вариативности в топонимике: Алматы vs Алма-Ата. // Материалы XLVIII научной студенческой конференции по топонимике, памяти Александры Васильевны Суперанской
6. СМИ и ономастика. // Материалы научного форума «Юные корреспонденты» в рамках II-х Кожакеевских чтений в дни проведения межд. конференции студентов и молодых ученых «Мир Фараби». Алматы, 10 апреля, 2014. – 100-103 стр. ISBN 978-601-04-0467-0
7. Языковая политика Казахстана и процесс восстановления географических названий.// Материалы респ. научно-практической конференции в рамках II «Бекхожиновских чтений» «Глобальные проблемы исследования истории казахской журналистики: теория и практика» и научного форума студентов, магистрантов «Молодой исследователь». Алматы, 25 апреля, 2014. – 313-316 стр
8. Нормы языка: вариант и норма.// «Лингвистика: ақпараттық технологиялар» атты студенттер мен жас ғалымдардың респ. ғылыми-теориялық симпозиум материалдары. Алматы, 18 наурыз, 2014. – бб. 28-33. ISBN 978-601-04-0387-1
Шетелдік мерзімді басылымдарда
1. Проблема вариативности в условиях межкультурной коммуникации. Състояние и проблеми на българската ономастика. Велико-Тырново:«Св.св. Кирил и Методий» (Болгария), 2010. –79-87 стр. ISBN 978-954-524-762-0
2. Онимическая вариативность и стандартизация казахских топонимов в русском языке. Мерзімді ғылыми журнал «Тілтаным», №4 (40). – Алматы, 2010. 217-222 стр. ИБ № 813
3. The use of Kazakh Toponyms in the media. Studii şi Cercetâri de Onomasticâ şi Lexicologie (SCOL): Изд.SITECH Крайова, Румыния, Anul II, 1-2/2009. – 9-15 стр.ISSN 2065-7161
4. About the problem of orthographic codification of Kazakh toponyms in Russian speech.ВестникКазНУ. Серияфилологическая. №4 (134). – Алматы, 201 – 92-95стр. ISSN 1563-0223
5. Variabilität in der toponymie: ALMATY ALMA-ATA.NamenkundlicheInformationen 99/100 LeipzigerUniversitatsverlag. Лейпциг, (Германия). 2011. – 59-71 стр. ISSN 0943-0849
6. Ортологический аспект орфографического оформления казахских омонимов в русском языке. Мерзімді ғылыми журнал «Тілтаным» №4 (44). Алматы. 201– 121-129 стр. ИБ № 813
7. О грамматической адаптации казахских топонимов. Вестник КазНУ. Серия филологическая. – №2 (136). – Алматы, 2012. – 165-168 стр. ISSN 1563-0223
8. Идентичность и имя собственное. RossicaIuvenum, Нитра (Словакия), 2012. – 7-20 стр. ISBN 978-80-89703-3-6
9. Language Policy of Kazakhstan and State Language in Government Service. // «3d World conference on learning, teaching and educational leadership» (WCLTA-2012) Procedia-Social and Behavioral Sciences indexed in Science Direct, Scopus, & Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index. Volume 93. – 1580-1586 р ISSN: 1877-0428
10. Students Speech Culture Development in the Sphere of Onomastics. // Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies University of Westminster, London, UK, 4-6 September 2013 «From Research to Practice». Procedia-Social and Behavioral Sciences indexed in Science Direct, Scopus, & Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index. Volume 105. – 391-397 pp. ISSN: 1877-0428
11. Proper Name as a Clue Symbol of Identity. // International Conference on Education and Educational Psychology in Antalya–Turkey, 02-05 October 2013. Procedia-Social and Behavioral Sciences indexed in Science Direct, Scopus, & Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index. Volume 112. – 465-471 pp. ISSN: 1877-0428
Қарағойшиева Данель Алмасбекқызы, филология ғылымдарының кандидаты
1. Экспериментально-фонетический анализ интонации казахского языка. – Алматы: Copyland. 2008. ISBN 9965-30-547-1 232
2. Studienbuch zum Lesen und Analyse der Texte. – Almaty: Қазақ университеті, 2014. ISBN 978-601-04-0697-1 91
3. TV-Institutonal communication as a Social and Cultural point in the communication (based on German and Kazakh Talk Shows) // Procedia – Social and Behavioral Sciences 2014 №114, 649 – 653
4. Герман филологиясына кіріспе. Оқу-әдістемелік құрал. Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 41 б.
5. The world of journalism. – Almaty: Qazaq univesitety, 2016. ISBN 978-601-04-1640-6 116
6. Етістіктің семантика-синтаксистік валенттілігі. Монография. – Алматы: Қазақ университеті, 2016.
7. Шетел филологиясына кіріспе. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 5,6 б.т.
8. Intonation of Kazakh and English languages //Social Sciences (Scopus) 2016 №6, 13 – 24 стр., 11 стр.
9. Ways and Principles of Linguistic Studies. Monograph. – 2017. – 186 p.
10. Translation and “The Adventures of Tom Sawyer”. – Almaty, 2018. – 106 p
Тәубеева Әлия Тәубеқызы, магистр
Халықаралық конференция еңбектерінде
1. «Особенности перевода названий одежды в национальном стиле «с казахского на английский язык», Известия высших учебных заведений. технология текстильной промышленности. Ивановская государственная текстильная академия (Иваново), – №5(371), 2017., 302-305 стр.
2. Шетелтілінүйренушініңмәдениетаралыққатысымғатүсудегітанымдықіс-әрекетамалдары. ҚР халықаралықғылымижурналқосымшасы «ІЗДЕНІС», 4(1), 2015ж., 30-33 б.
7. Шетел  тілін үйретуде  кейс­стади əдісі  барысында  студенттердің қатысымдық құзіреттілігін дамыту. Қазақстан Республикасы Республикасы Тəуелсіздігінің 25–жылдығы мен Сулейман Демирел атындағы университеттің 20–жылдығына арналған «БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ САЛАСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР атты халықаралық ғылыми­практикалық конференция 14 қазан 2016 жыл. – Қаскелең., 485-491 б.
Шетелдік мерзімді басылымдарда
1. «Конструирование веб-квестов как средство интенсификации процесса обучения языку специальности»,№4 (370) «Технология текстильной промышленности», входящем в базу данных Scopus (Российская Федерация, г. Иваново). 2017. С. 322-326
2. Білімалушыларғашеттілінүйретудегікейсстадиәдісініңартықшылықтары. “Global Science and Innovations 2019: Central Asia” атты IV Халықаралық ғылыми–тәжірибелік конференция жинағы, I-ТОМ, 2019. Астана, б. 80-84
3. «Teaching English to junior students in the field of modern stage of education». «Шадринский Государственный Педагогический Университет». IX-ая Международная Научно-Практическая Конференция: «Педагогическое Образование: Традиции, Инновации, Поиски, Перспективы». Шадринск, 2019 г. С. 121-124
4. APPROACHES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS AT NON-LINGUISTIC HIGHER INSTITUTIONS. Казанский Федеральный Университет Евразийский Национальный Университет им. Л. Н.Гумилева Эгейский Университет. Совершенствование Методики Обучения Языкам: Площадка обмена прогрессивной практикой. Материалы III Международного научно-методического онлайн-семинара (Казань-Астана-Измир, 20 февраля 2019г.) 403-408 стр
5. Professional English. Textbook for university students “5B072800”-Technology of Processing Food Products. Almaty, 2019.- p. 70
Нұрмолдина Іңкәр Мұрзабекқызы, магистр
Отандық мерзімді басылымдарда
1. Шетел тілін деңгейлеп оқытудың теориялық және әдіснамалық негіздері.«Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері» ғылыми-әдістемелік журнал, №3(93) мамыр-маусым 2017. –Алматы,11-17 б.
2. Аpaб тiлiн шeт тiлi peтiндe oқытудың мақсаты мен міндеттері.«Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері» ғылыми-әдістемелік журнал, №5(95) қыркүйек-қазан2017. – Алматы, 32-36 б.
3. Араб тілін мәтін арқылы оқытудың теориялық және әдіснамалық негіздері.«Шетел тілін оқыту әдістемесі» ғылыми-әдістемелік журнал, №1(81) қаңтар-ақпан 2018 . – Алматы, 28-33 б.
Тохтар Мұхтаров Мұхтарұлы, магистр
Отандық мерзімді басылымдарда1. «Жоғарғы және орта мектеп тынысы» ай сайын шығатын республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал. №1(04) Сәуір, 2019. Мақала: «Шет тілін оқыту процесінде университет студенттері арасында кәсіби төзімділікті қалыптастыру»
2.«Білім. Таным. Тәрбие» ай сайын шығатын республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал. №1(04) Сәуір, 2019. Мақала: «Университет студенттері арасындағы шет тілін меңгеруге құлшыныстарының кәсіби төзімділікпен ұштасуы»