Общеуниверситетская кафедра гуманитарных дисциплин

Кафедра Туралы

  Год открытия: 2001

- 2001-2003 гг. – кандидат филологических наук Ш.Калиева;
- 2003-2007 гг. - доктор PhD А.Ш.Адильбаев;
- 2007-2008 гг. - кандидат философских наук Б.К.Бейсенов;
- 2008-2018 гг. - доктор педагогических наук, профессор Ш.Б.Байнеш.

      C июня 2018 г. – кандидат филологических наук, ассоциированный проф. Д.А.Капасова.

   Кафедра оқытушылары гуманитарлық пәндерді оқытудың сапасын жетілдіру мақсатында қазақ және орыс тілі, тарих және ақпараттық коммуникативтік технологиялар пәндерінің өзекті мәселелеріне арналған оқу-әдістемелік семинар-тренинг, біліктілікті жетілдіру курстарын ұйымдастырып өткізіп, сонымен қатар халықаралық, республикалық ғылыми-тәжірибелік  конференцияларға, ғылыми жобаларға қатысып, өз біліктіліктерін үздіксіз жетілдіріп  отырады. Кафедра оқытушылары соңғы үш жыл ішінде (2018-2021 жж. аралығында) келесі нәтижелерге қол жеткізді: Web of Science, Thomson Reuters, Scopus  ақпараттық компаниясының деректер  базасында нөлдік емес импакт-факторы бар басылымдарда 15 мақала, ҚР Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми журналдар тізіміне кіретін басылымдарда 56 мақала, шетелдік және отандық ғылыми басылымдарда  102 мақала, 2 монография, 1 жинақ,  11 оқу құралдарын, 11 дәріс жинақтарын жариялады.

     Оқытушылар саны: 15. Кафедрада 10 ғылым кандидаты,  PhD 1, аға оқытушы 4, магистр 1. 

Цели и задачи кафедры:

 - Подготовка высококвалифицированных, разносторонне образованных специалистов, обладающих глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками;
- Научно-методическое обеспечение учебного и воспитательного процессов;

      Системное использование инновационных методов, приемов и технологий преподавания, а также обучение эффективному применению их в работе для повышения качества образования.
     Развитие научно-познавательных способностей студентов, всестороннее информирование студентов о культурно-духовной, социально-экономической и экологической ситуации в стране.

Профессорско-преподавательский состав